Beleidsplan


Beleidsplan Stichting Cantoraat Oude Kerk
2018-2023

Doel & Missie
De Stichting Cantoraat Oude Kerk Amsterdam is in 1974 opgericht met als doel het wekken van belangstelling voor en het doen functioneren van kerkmuziek en de Oude Kerk te Amsterdam te maken tot een belangrijk centrum van in de liturgie passende kerkmuziek. De middelen waarmee de stichting vanaf de oprichting aan deze doelen heeft gewerkt zijn het tot klinken brengen van kerkmuzikale composities van musici die verbonden zijn geweest aan de Oude Kerk, en de uitgave van deze composities als bladmuziek. In de komende jaren wil de Stichting Cantoraat onderzoek stimuleren naar kerkmusici die aan de Oude Kerk te Amsterdam verbonden zijn geweest en voor dergelijk onderzoek de passende middelen bijeenbrengen.

Revitalisering – nieuw bestuur
De Stichting Cantoraat heeft de laatste jaren t/m 2017 de verkoop van bladmuziek in stand gehouden; dit vormde in deze periode de hoofdactiviteit van de Stichting. De komende vijf jaar, tot en met 2023, wil de Stichting nieuwe activiteiten ontwikkelen die de originele doelstellingen van de Stichting ondersteunen en nieuwe inhoud geven. Daartoe is een grotendeels nieuw bestuur benoemd door de wijkkerkenraad van de Oudekerkgemeente te Amsterdam en de aan deze gemeente verbonden Sweelinckcantorij. Dankzij enkele statutaire aanpassingen is de Stichting nu in de gelegenheid bestaande en nieuwe activiteiten met hervonden elan uit te voeren. De bestuursleden van de Stichting verrichten hun werkzaamheden onbezoldigd. Er zijn geen werknemers aan de stichting verbonden. 

Bestaande activiteiten: Uitgeverij
Ook in de komende periode blijft de verkoop van in de Amsterdamse Oude Kerk ontstane liturgische muziek deel van het beleid. Er wordt onderzocht of het uitgavefonds uitgebreid zal kunnen worden met nieuwe, in de Amsterdamse Oude Kerk ontstane liturgische muziek en/of heruitgave van de belangrijkste werken van Willem Vogel. Zijn werken en liederen worden met grote regelmaat uitgevoerd in de Nederlandse kerkmuzikale praktijk.  Daarnaast wordt in het kader van een veel groter project toegewerkt naar de uitgave van een – zo compleet mogelijke – werkenlijst van deze componist (1920-2010). Deze werkenlijst zal vergezeld gaan van een beknopte biografie. De fysieke uitgave van dit boek zal worden gepresenteerd op 2 mei 2020, de honderdste geboortedag van de componist.

Onderzoek
De Stichting Cantoraat Oude Kerk zal in de jaren 2019 tot en met 2023 moreel en financieel het wetenschappelijk onderzoek ondersteunen naar de invloed van het werk van Willem Vogel op het idioom van de Nederlandse naoorlogse protestantse liturgische muziek. Het onderzoek zal plaatsvinden aan de Vrije Universiteit Amsterdam en uitmonden in de publicatie van een dissertatie over dit onderwerp. Het traject gaat vergezeld van diverse activiteiten die het onderzoek inhoudelijk ondersteunen en de toegankelijk maken voor een breder publiek. Daarbij valt te denken aan het digitaliseren van geluidsopnamen, het – in samenwerking met andere organisaties – maken van geluidsopnamen van composities van Willem Vogel, het organiseren van een zang- en studiedag en de publieksuitgave van het voornoemde proefschrift.
De Stichting Cantoraat benadert particulieren en fondsen die affiniteit hebben bij deze onderzoeksthematiek. Bij de genoemde activiteiten heeft de Stichting een organiserende rol. Daarnaast geeft de Stichting ruchtbaarheid aan het onderzoek en de bijbehorende activiteiten door middel van artikelen en advertenties in daarvoor geschikte media.

Financiën
De baten van de stichting bestaan voornamelijk uit de bijdrage van particulieren en fondsen. Daarnaast zijn er de opbrengsten uit de verkoop van bladmuziek en andere publicaties. De kosten van de Stichting betreffen voornamelijk de financiële ondersteuning van het onderzoek naar Willem Vogel; de organisatie van activiteiten en de kosten t.b.v. de eerder genoemde publicaties: werkenlijst, geluidsopnamen, proefschrift. De Stichting bouwt geen vermogen op. In onderstaande tabel kunt u de begroting inzien voor 2019-2023.

Andere activiteiten
Waar mogelijk zal de Stichting Cantoraat Oude Kerk de uitvoering van de kerkmuziek in de Oude Kerk Amsterdam blijven ondersteunen en daarnaast samenwerking zoeken met andere organisaties met een vergelijkbare doelstelling als de Stichting Cantoraat. Daarbij valt te denken aan organisaties die zijn aangesloten bij het Huis van de Kerkmuziek (http://www.huisvandekerkmuziek.nl/)


Inkomsten 2019 2020 2021 2022 2023


Reeds toegezegde giften van particulieren         5.000         1.000            500            500            500
Verkoop materialen            100         1.600         1.600            400            100
Bijdragen van derden         1.300         2.000         2.000         2.000         2.000
Bijdragen fondsen      19.300      32.100      31.200      33.900      23.000     25.700      36.700      35.300      36.800      25.600


Uitgaven


Samenstellen oeuvrelijst Willem Vogel         8.000Biografie Willem Vogel         4.5001e fase onderzoek + vervolg      10.200      30.600      26.200      31.200      16.800


Kosten publicatie oeuvrelijst en biografie
        2.000


ontwerp en drukproef         1.400presentatie publicatie mei 2020 (100ste geboortedag)
        2.500
studiedag / symposium n.a.v. 1e resultaten onderzoek

        7.500digitalisering composities Willem Vogel


        4.000


publicatie definitief resultaat onderzoek        7.200


bestuur            200            200            200            200            200
administratie            150            150            150            150            150
onderhoud website            750            750            750            750            750
onvoorzien            500            500            500            500            500     25.700      36.700      35.300      36.800      25.600